Noiseless

Noiseless to platforma służąca do monitorowania zanieczyszczenia hałasem i planowania możliwych usprawnień dla Smart City, obszarów zielonych oraz przemysłowych. Oferuje ona dostęp do Otwartych Danych i wspiera współpracę między wszystkimi interesariuszami: sektorem publicznym, prywatnym, uczelniami oraz mieszkańcami. Celem Noiseless jest podniesienie poziomu jakości życia oraz uświadomienie ludzi na temat problemu zanieczyszczenia hałasem i jego negatywnego wpływu na zdrowie.

Na platformę Noiseless składają się czujniki Internetu Rzeczy i aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki.