Trapper AI

Trapper AI to start-up technologiczny generujący innowacje w obszarze systemów wizyjnych na rzecz głębokiej analizy bioróżnorodności. Zespół składający się z naukowców i inżynierów, skupia się na uskutecznianiu ochrony przyrody, która wymaga dziś nieustannego monitoringu i opartej na danych wiedzy o procesach w niej zachodzących. W tym celu start-up tworzy algorytmy oparte na wizji komputerowej oraz głębokich sieciach neuronowych, zasilając je milionami zdjęć z fotopułapek. Powstająca technologia do detekcji i klasyfikacji zagrożonych gatunków zwierząt otworzy nowe możliwości eksploracji i badania przyrody w dużej skali przestrzennej. Trapper AI dostarczy na rynek rozwiązanie dedykowane dla europejskich lasów strefy umiarkowanej, co będzie stanowić odpowiedź na sygnalizowane potrzeby rezerwatów i parków narodowych w Europie.